Personvern

Vi er veldig glade for at du har vist interesse for vårt selskap. Personvern er av særlig høy prioritet for styringen av Stamcelleklinikken AS. Bruken av Internetsidene til Stamcelleklinikken AS er mulig uten indikasjon på personopplysninger; Imidlertid, hvis en registrert ønsker å bruke spesielle foretakstjenester via nettstedet vårt, kan behandling av personopplysninger bli nødvendig. Hvis behandling av personopplysninger er nødvendig og det ikke er noe lovfestet grunnlag for slik behandling, får vi generelt samtykke fra den registrerte.

Behandlingen av personopplysninger, for eksempel navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer til en registrert skal alltid være i tråd med den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR), og i samsvar med den landspesifikke databeskyttelsen forskrifter som gjelder Stamcelleklinikken AS. Ved hjelp av denne databeskyttelseserklæringen vil vårt foretak informere allmennheten om arten, omfanget og formålet med personopplysningene vi samler inn, bruker og behandler. Videre informeres de registrerte ved hjelp av denne databeskyttelseserklæringen om rettighetene de har krav på.

Som kontrollør har Stamcelleklinikken AS implementert en rekke tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre mest mulig fullstendig beskyttelse av personopplysninger behandlet gjennom dette nettstedet. Imidlertid kan internettbaserte dataoverføringer i prinsippet ha sikkerhetshull, så absolutt beskyttelse er kanskje ikke garantert. Av denne grunn står alle registrerte fritt til å overføre personopplysninger til oss på alternative måter, f.eks. over telefon.

1. Definisjoner

Datasikkerhetserklæringen til Stamcelleklinikken AS er basert på vilkårene som er brukt av den europeiske lovgiveren for vedtakelse av den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR). Vår databeskyttelseserklæring skal være leselig og forståelig for allmennheten, så vel som våre kunder og forretningspartnere. For å sikre dette, vil vi først forklare terminologien som brukes.

I denne databeskyttelseserklæringen bruker vi blant annet følgende vilkår:

a) Personopplysninger
Personopplysninger betyr all informasjon som er relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person ("registrert"). En identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres, direkte eller indirekte, spesielt med henvisning til en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, stedsdata, en online identifikator eller til en eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, den fysiske personens genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

b) Datatilhenger
Datatilhenger er enhver identifisert eller identifiserbar fysisk person, hvis personopplysninger blir behandlet av den kontrolløren som er ansvarlig for behandlingen.

c) Behandling
Behandling er enhver operasjon eller sett med operasjoner som utføres på personopplysninger eller på sett med personopplysninger, enten med automatiserte midler, for eksempel innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, henting, konsultasjon , bruk, avsløring ved overføring, formidling eller på annen måte tilgjengeliggjøring, justering eller kombinasjon, begrensning, sletting eller ødeleggelse.

d) Begrensning av behandlingen
Begrensning av behandlingen er merking av lagrede personopplysninger med det formål å begrense behandlingen i fremtiden.

e) Profilering
Profilering betyr enhver form for automatisert behandling av personopplysninger som består av bruk av personopplysninger for å evaluere visse personlige aspekter relatert til en fysisk person, spesielt for å analysere eller forutsi aspekter som angår den fysiske persons ytelse på jobben, økonomiske situasjoner, helse , personlige preferanser, interesser, pålitelighet, atferd, beliggenhet eller bevegelser.

f) Pseudonymisering
Pseudonymisering er behandlingen av personopplysninger på en slik måte at personopplysningene ikke lenger kan tilskrives en spesifikk registrert uten bruk av tilleggsinformasjon, forutsatt at slik tilleggsinformasjon oppbevares separat og er underlagt teknisk og organisatorisk tiltak for å sikre at personopplysningene ikke tilskrives en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

g) Kontrollør eller kontrollør som er ansvarlig for behandlingen
Kontrollør eller kontrollør som er ansvarlig for behandlingen er den fysiske eller juridiske personen, offentlige myndighet, etat eller et annet organ som, alene eller i fellesskap med andre, bestemmer formålene og virkemidlene for behandlingen av personopplysninger; der formålene og midlene for slik behandling bestemmes av unions- eller medlemslandets lovgivning, kan kontrolløren eller de spesifikke kriteriene for dens nominasjon fastsettes av unions- eller medlemslandets rett.

h) Prosessor
Prosessor er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, etat eller annet organ som behandler personopplysninger på vegne av kontrolløren.

i) Mottaker
Mottaker er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, etat eller et annet organ, som personopplysningene blir gitt ut til, enten det er en tredjepart eller ikke. Offentlige myndigheter som kan motta personopplysninger innenfor rammen av en spesiell utredning i samsvar med unions- eller medlemslandets lovgivning, skal imidlertid ikke anses som mottakere; behandlingen av disse dataene av de offentlige myndighetene skal være i samsvar med gjeldende databeskyttelsesregler i henhold til formålet med behandlingen.

j) Tredjepart
Tredjepart er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller organ annet enn den registrerte, kontrolløren, prosessoren og personer som under kontrollørens eller prosessorens direkte myndighet er autorisert til å behandle personopplysninger.

k) Samtykke fra den registrerte er enhver fritt gitt, spesifikk, informert og entydig indikasjon av den registrerte ønsker som vedkommende, ved en uttalelse eller ved en klar bekreftende handling, undertegner enighet for behandlingen av personopplysninger knyttet til han eller henne.

2. Navn og adresse på kontrolleren

Kontrollør for formålene med den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR), andre databeskyttelseslover som gjelder i EUs medlemsstater og andre bestemmelser knyttet til databeskyttelse er:

Stamcelleklinikken AS Majorstuhuset, Kirkeveien 64A
0364 Oslo
Norge
Telefon: 22 00 80 30
E-post: post@stamcelleklinikken.no
Nettsted: www.stamcelleklinikken.no

3. Informasjonskapsler

Internettsidene til Stamcelleklinikken AS bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er tekstfiler som lagres i et datasystem via en nettleser.

Mange nettsteder og servere bruker informasjonskapsler. Mange informasjonskapsler inneholder en såkalt cookie-ID. En cookie-ID er en unik identifikator for informasjonskapselen. Den består av en karakterstreng som Internett-sider og servere kan tilordnes til den spesifikke nettleseren som cookien ble lagret i. Dette gjør at besøkte internettsider og servere kan skille den individuelle nettleseren til datatemaet fra andre nettlesere som inneholder andre informasjonskapsler. En spesifikk nettleser kan gjenkjennes og identifiseres ved å bruke den unike cookie-IDen.

Gjennom bruk av informasjonskapsler kan Stamcelleklinikken AS gi brukerne av dette nettstedet mer brukervennlige tjenester som ikke ville være mulig uten cookie-innstillingen.

Ved hjelp av en informasjonskapsel kan informasjonen og tilbudene på vår hjemmeside optimaliseres med brukeren i tankene. Informasjonskapsler tillater oss, som tidligere nevnt, å gjenkjenne nettstedene våre brukere. Hensikten med denne anerkjennelsen er å gjøre det lettere for brukerne å bruke nettstedet vårt. Nettstedsbrukeren som bruker informasjonskapsler, f.eks. trenger ikke å legge inn tilgangsdata hver gang nettstedet åpnes, fordi dette overtas av nettstedet, og informasjonskapselen blir dermed lagret på brukerens datasystem. Et annet eksempel er cookien til en handlekurv i en nettbutikk. Nettbutikken husker artiklene som en kunde har plassert i den virtuelle handlekurven via en cookie.

Den registrerte kan når som helst forhindre innstilling av informasjonskapsler via nettstedet vårt ved hjelp av en tilsvarende innstilling av nettleseren som brukes, og kan dermed benekte innstillingen av informasjonskapsler permanent. Videre kan allerede angitte informasjonskapsler slettes når som helst via en nettleser eller andre programmer. Dette er mulig i alle populære nettlesere. Hvis den registrerte deaktiverer innstillingen av informasjonskapsler i den nettleseren som brukes, er det ikke sikkert at alle funksjonene på nettstedet vårt kan brukes helt.

4. Innsamling av generelle data og informasjon

Nettstedet til Stamcelleklinikken AS samler inn en serie generelle data og informasjon når en registrert eller et automatisk system kaller opp nettstedet. Denne generelle data og informasjon lagres i serverloggfilene. Innsamlet kan være (1) nettlesertypene og -versjonene som er brukt, (2) operativsystemet som brukes av det aksesserende systemet, (3) nettstedet der et aksessystem kommer fra nettstedet vårt (såkalte henvisninger), (4) suben -nettsteder, (5) dato og klokkeslett for tilgang til nettstedet, (6) en Internett-protokolladresse (IP-adresse), (7) Internett-leverandøren av tilgangssystemet, og (8) alle andre lignende data og informasjon som kan brukes i tilfelle angrep på informasjonsteknologisystemene våre.

Når du bruker disse generelle data og opplysninger, trekker ikke Stamcelleklinikken AS noen konklusjoner om den registrerte. Snarere er denne informasjonen nødvendig for (1) å levere innholdet på nettstedet vårt riktig, (2) optimalisere innholdet på nettstedet vårt, så vel som dets annonse, (3) sikre langsiktig levedyktighet av våre informasjonsteknologisystemer og nettstedsteknologi , og (4) gi rettshåndhevende myndigheter den informasjonen som er nødvendig for straffeforfølgelse i tilfelle et nettangrep. Derfor analyserer Stamcelleklinikken AS anonymt innsamlet data og informasjon statistisk, med sikte på å øke databeskyttelsen og datasikkerheten til vårt foretak, og å sikre et optimalt beskyttelsesnivå for personopplysningene vi behandler. De anonyme dataene til serverloggfilene lagres separat fra alle personopplysninger som leveres av en registrert.

5. Registrering på vår hjemmeside

Den registrerte har muligheten til å registrere seg på nettstedet til kontrolleren med indikasjon av personopplysninger. Hvilke personopplysninger som overføres til kontrolleren bestemmes av den respektive inngangsmasken som brukes for registreringen. Personopplysningene som er registrert av den registrerte blir samlet og lagret utelukkende for intern bruk av kontrolløren, og for hans egne formål. Kontrolleren kan be om overføring til en eller flere prosessorer (for eksempel en pakktjeneste) som også bruker personopplysninger for et internt formål som kan tilskrives kontrolleren.

Ved å registrere på nettstedet til kontrolleren lagres også IP-adressen - tildelt av Internett-leverandøren (ISP) og brukt av den registrerte - dato og tidspunkt for registrering. Lagring av disse dataene skjer på bakgrunn av at dette er den eneste måten å forhindre misbruk av våre tjenester, og om nødvendig å gjøre det mulig å etterforske begått lovbrudd. For så vidt lagring av disse dataene er nødvendig for å sikre kontrolleren. Disse dataene blir ikke gitt videre til tredjepart med mindre det er en lovpålagt forpliktelse til å videreformidle dataene, eller hvis overføringen tjener målet med straffeforfølgelse./

Registreringen av den registrerte, med frivillig indikasjon av personopplysninger, er ment å gjøre det mulig for den registeransvarlige å tilby det registrerte innholdet eller tjenestene som bare kan tilbys registrerte brukere på grunn av arten av det aktuelle spørsmålet. Registrerte personer står fritt til å endre personopplysningene som er spesifisert under registreringen når som helst, eller til å få dem fullstendig slettet fra databeholdningen til kontrolløren.

Den registeransvarlige skal når som helst gi informasjon på forespørsel til hver enkelt registrerte om hvilke personopplysninger som er lagret om den registrerte. I tillegg skal databehandleren korrigere eller slette personopplysninger på forespørsel eller indikasjon fra den registrerte, for så vidt det ikke er lovpålagte lagringsforpliktelser. Hele kontrollansatte er tilgjengelig for den registrerte i denne forbindelse som kontaktpersoner.

6. Abonnement på våre nyhetsbrev

På nettstedet til Stamcelleklinikken AS får brukerne muligheten til å abonnere på vårt foretaks nyhetsbrev. Inndatamasken som brukes til dette formålet bestemmer hvilke personopplysninger som skal overføres, samt når nyhetsbrevet bestilles fra kontrolleren.

Stamcelleklinikken AS informerer sine kunder og forretningspartnere regelmessig ved hjelp av et nyhetsbrev om bedriftstilbud. Foretakets nyhetsbrev kan bare mottas av den registrerte hvis (1) den registrerte har en gyldig e-postadresse og (2) den registrerte registrerer seg for nyhetsbrevforsendelsen. En bekreftende e-post vil bli sendt til den e-postadressen som er registrert av en registrert for første gang for forsendelse av nyhetsbrev, av juridiske grunner, i doble opt-in-prosedyren. Denne bekreftelses-e-posten brukes til å bevise om eieren av e-postadressen som den registrerte har autorisasjon til å motta nyhetsbrevet.

Under registreringen for nyhetsbrevet lagrer vi også IP-adressen til datasystemet som er tilordnet av Internett-leverandøren (ISP) og brukt av den registrerte på tidspunktet for registreringen, samt dato og klokkeslett for registreringen. Innsamlingen av disse dataene er nødvendig for å forstå (mulig) misbruk av e-postadressen til en registrert på et senere tidspunkt, og det tjener derfor målet om den juridiske beskyttelsen av kontrolløren.

Personopplysningene som samles inn som en del av en registrering for nyhetsbrevet, vil bare bli brukt til å sende vårt nyhetsbrev. I tillegg kan abonnenter på nyhetsbrevet bli informert på e-post, så lenge dette er nødvendig for driften av nyhetsbrevtjenesten eller en aktuell registrering, da dette kan være tilfelle i tilfelle endringer i tilbudet om nyhetsbrev, eller i tilfelle endring av tekniske omstendigheter. Det blir ingen overføring av personopplysninger samlet inn av nyhetsbrevtjenesten til tredjepart. Abonnementet på vårt nyhetsbrev kan avsluttes av den registrerte når som helst. Samtykke til lagring av personopplysninger, som den registrerte har gitt for forsendelse av nyhetsbrevet, kan når som helst tilbakekalles. For å tilbakekalle samtykke, finner du en tilsvarende lenke i hvert nyhetsbrev. Det er også mulig å melde seg ut av nyhetsbrevet når som helst direkte på hjemmesiden til kontrolleren, eller å kommunisere dette til kontrolleren på en annen måte.

7. Sporing av nyhetsbrev

Nyhetsbrevet til Stamcelleklinikken AS inneholder såkalte sporingspiksler. En sporingspiksel er en miniatyrgrafikk innebygd i slike e-postmeldinger, som sendes i HTML-format for å muliggjøre innspilling og analyse av loggfiler. Dette tillater en statistisk analyse av suksessen eller fiaskoen med online markedsføringskampanjer. Basert på den innebygde sporingspiksel, kan Stamcelleklinikken AS se om og når en e-post ble åpnet av en registrert, og hvilke lenker i e-posten ble kalt opp av registrerte.

Slike personopplysninger samlet inn i sporingspikslene i nyhetsbrevene lagres og analyseres av kontrolleren for å optimalisere forsendelsen av nyhetsbrevet, samt for å tilpasse innholdet i fremtidige nyhetsbrev enda bedre til den registrerte interesser. Disse personopplysningene vil ikke bli gitt videre til tredjepart. Den registrerte har til enhver tid rett til å tilbakekalle den respektive separate samtykkeerklæringen som er utstedt ved hjelp av dobbeltopt-in-prosedyren. Etter tilbakekall vil disse personopplysningene bli slettet av kontrolløren. Stamcelleklinikken AS anser automatisk et uttak fra mottak av nyhetsbrevet som en tilbakekall.

8. Kontaktmulighet via nettstedet

Nettstedet til Stamcelleklinikken AS inneholder informasjon som muliggjør en rask elektronisk kontakt til vårt foretak, samt direkte kommunikasjon med oss, som også inkluderer en generell adresse til den såkalte elektroniske posten (e-postadresse). Hvis en registrert kontakter kontrolleren via e-post eller via et kontaktskjema, lagres personopplysningene som sendes av den registrerte automatisk. Slike personopplysninger som overføres på frivillig basis av en registrert til databehandleren, lagres med det formål å behandle eller kontakte den registrerte. Det overføres ingen personopplysninger til tredjepart.

9. Rutinemessig sletting og blokkering av personopplysninger

Den registeransvarlige skal behandle og lagre personopplysningene til den registrerte bare i den perioden som er nødvendig for å oppnå formålet med lagring, eller så langt dette er gitt av den europeiske lovgiveren eller andre lovgivere i lover eller forskrifter som kontrolleren er underlagt til.

Hvis lagringsformålet ikke er aktuelt, eller hvis en lagringsperiode foreskrevet av den europeiske lovgiveren eller en annen kompetent lovgiver utløper, blokkeres eller slettes personopplysningene rutinemessig i samsvar med lovkrav.

10. Den registrerte rettigheter

a) Bekreftelsesrett
Hver registrert skal ha rett gitt av den europeiske lovgiveren til å innhente bekreftelsen av kontrolløren om personopplysninger om ham eller henne blir behandlet eller ikke. Hvis den registrerte ønsker å benytte seg av denne bekreftelsesretten, kan han eller hun når som helst kontakte kontakt med en ansatt hos kontrolløren.

b) Rett til tilgang
Hver registrert skal ha rett gitt av den europeiske lovgiveren til å innhente fra kontrolløren gratis informasjon om hans eller hennes personopplysninger som er lagret når som helst og en kopi av denne informasjonen. Videre gir de europeiske direktiver og forskrifter den registrerte tilgang til følgende informasjon:

formålene med behandlingen;
kategoriene personopplysninger det gjelder;
mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil bli avslørt, spesielt mottakere i tredjeland eller internasjonale organisasjoner;
der det er mulig, den planlagte perioden som personopplysningene vil bli lagret for, eller, hvis ikke mulig, kriteriene som er brukt for å bestemme den perioden; eksistensen av retten til å be fra den registeransvarlige om retting eller sletting av personopplysninger, eller begrensning av behandlingen av personopplysninger angående den registrerte, eller innvende mot slik behandling;
eksistensen av retten til å inngi en klage til en tilsynsmyndighet;
der personopplysningene ikke blir samlet inn fra den registrerte, tilgjengelig informasjon om kilden;
eksistensen av automatisert beslutningstaking, inkludert profilering, nevnt i artikkel 22 nr. 1 og 4 i GDPR, og i det minste i disse tilfellene, meningsfull informasjon om logikken som er involvert, samt betydningen og de påtenkte konsekvensene av slik behandling for den registrerte.

Videre skal den registrerte ha rett til å innhente informasjon om personopplysninger blir overført til et tredjeland eller til en internasjonal organisasjon. Når dette er tilfelle, skal den registrerte ha rett til å bli informert om passende sikkerhetstiltak knyttet til overføringen. Hvis en registrert ønsker å benytte seg av denne innsynsretten, kan han eller hun når som helst kontakte kontakt med en ansatt hos kontrolløren.

c) Rett til retting
Hver registrert skal ha rett gitt av den europeiske lovgiveren til å innhente fra kontrolløren uten unødig forsinkelse retting av unøyaktige personopplysninger om ham eller henne. Under hensyntagen til formålet med behandlingen, skal den registrerte ha rett til å fullføre ufullstendige personopplysninger, herunder ved å gi en tilleggserklæring. Hvis den registrerte ønsker å utøve denne retten til utbedring, kan vedkommende når som helst kontakte en ansatt hos kontrolløren.

d) Rett til sletting (Rett til å bli glemt)
Hver registrert skal ha rett gitt av den europeiske lovgiveren til å innhente fra den registeransvarlige sletting av personopplysninger om ham eller henne uten unødig forsinkelse, og den registeransvarlige skal ha plikt til å slette personopplysninger uten unødig forsinkelse der et av følgende grunner gjelder, så lenge behandlingen ikke er nødvendig:

Personopplysningene er ikke lenger nødvendige i forhold til formålene de ble samlet inn for eller behandlet på annen måte.
Den registrerte trekker tilbake samtykke som behandlingen er basert i henhold til artikkel 6 nr. 1 (a) i GDPR, eller artikkel 9 (2) i GDPR, og der det ikke er noe annet rettslig grunnlag for behandlingen.
Den registrerte motarbeider behandlingen i henhold til artikkel 21 (1) i GDPR, og det er ingen overordnede legitime grunner for behandlingen, eller den registrerte motsetter seg behandlingen i henhold til artikkel 21 (2) i GDPR.
Personopplysningene er behandlet ulovlig.
Personopplysningene må slettes for å overholde en juridisk forpliktelse i unions- eller medlemslandlovgivningen som kontrolløren er underlagt.
Personopplysningene er samlet inn i forhold til tilbudet om informasjonssamfunnstjenester nevnt i artikkel 8 nr. 1 av GDPR.

Hvis en av de nevnte grunner gjelder, og en registrert ønsker å be om sletting av personopplysninger som er lagret av Stamcelleklinikken AS, kan han eller hun når som helst kontakte kontakt med en ansatt hos kontrolløren. En ansatt i Stamcelleklinikken AS skal omgående sørge for at slettingsforespørselen blir etterkommet umiddelbart. Der den registeransvarlige har offentliggjort personopplysninger og er forpliktet i henhold til artikkel 17 nr. 1 til å slette personopplysningene, skal den registeransvarlige, med hensyn til tilgjengelig teknologi og kostnadene for implementering, ta rimelige skritt, inkludert tekniske tiltak, for å informere andre kontrollører som behandler personopplysningene som den registrerte har bedt om sletting av slike kontrollører av koblinger til, eller kopiering eller kopiering av disse personopplysningene, så langt behandling ikke er nødvendig. En ansatt i Stamcelleklinikken AS vil ordne nødvendige tiltak i enkeltsaker.

e) Retten til begrensning av behandlingen
Hver registrert skal ha rett gitt av den europeiske lovgiveren til å få fra kontrolløren begrensning av behandlingen der ett av følgende gjelder:

Nøyaktigheten til personopplysningene bestrides av den registrerte, i en periode som gjør det mulig for kontrolløren å verifisere nøyaktigheten av personopplysningene. Behandlingen er ulovlig og den registrerte motsetter seg sletting av personopplysningene og ber i stedet om begrensning av bruken av dem.
Kontrolløren trenger ikke lenger personopplysningene i forbindelse med behandlingen, men de er påkrevd av den registrerte for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav.
Den registrerte har motsatt seg behandling i henhold til artikkel 21 nr. 1 i GDPR i påvente av verifiseringen om den berettigede begrunnelsen til kontrolløren tilsidesetter den registrerte.

Hvis en av de nevnte vilkår er oppfylt, og den registrerte ønsker å be om begrensning av behandlingen av personopplysninger som er lagret av Stamcelleklinikken AS, kan han eller hun når som helst kontakte en ansatt hos kontrolløren. Den ansatte i Stamcelleklinikken AS vil ordne begrensningen i behandlingen.

f) Rett til dataportabilitet
Hver registrert skal ha rett gitt av den europeiske lovgiveren til å motta personopplysningene om ham eller henne, som ble gitt til en kontrollør, i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format. Han eller hun skal ha rett til å overføre disse dataene til en annen kontrollør uten hindring fra den kontrolløren som personopplysningene er gitt til, så lenge behandlingen er basert på samtykke i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i GDPR eller pkt. a) i GDPR artikkel 9 nr. 2, eller på en kontrakt i henhold til artikkel 6 (1) artikkel 6 (1), og behandlingen utføres på automatiserte måter, så lenge som behandlingen er ikke nødvendig for utførelse av en oppgave som er utført i allmenhetens interesse eller for utøvelse av offisiell myndighet som er tilordnet kontrolløren. Videre, når den utøver sin rett til dataportabilitet i henhold til artikkel 20 nr. 1 i GDPR, skal den registrerte ha rett til å overføre personopplysninger direkte fra en kontrollør til en annen, der det er teknisk mulig og når det ikke gjør det påvirke andres rettigheter og friheter negativt. For å hevde retten til dataportabilitet, kan den registrerte når som helst kontakte enhver ansatt i Stamcelleklinikken AS.

g) Retten til å innvende
Enhver registrert skal ha rett gitt av den europeiske lovgiveren til når som helst å innvende mot behandling av personopplysninger om ham eller henne, som er basert på punkt ( e) eller f) til GDPR artikkel 6 nr. 1. Dette gjelder også for profilering basert på disse bestemmelsene. Stamcelleklinikken AS skal ikke lenger behandle personopplysningene i tilfelle innsigelse, med mindre vi kan demonstrere overbevisende legitime grunner for behandlingen som tilsidesetter den registrerte interesser, rettigheter og friheter, eller for etablering, utøvelse eller forsvar av lovlig påstander. Hvis Stamcelleklinikken AS behandler personopplysninger for direkte markedsføringsformål, skal den registrerte ha rett til når som helst å innvende mot behandling av personopplysninger som angår ham eller henne for slik markedsføring. Dette gjelder profilering i den grad det er relatert til slik direkte markedsføring. Hvis den registrerte motsetter seg Stamcelleklinikken AS mot behandlingen for direkte markedsføringsformål, vil Stamcelleklinikken AS ikke lenger behandle personopplysningene for disse formålene. I tillegg har den registrerte rett til, på grunnlag av hans eller hennes spesielle situasjon, å motsette seg behandling av personopplysninger om ham eller henne av Stamcelleklinikken AS for vitenskapelige eller historiske forskningsformål, eller for statistiske formål i henhold til artikkel 89 (1) av GDPR, med mindre behandlingen er nødvendig for utførelsen av en oppgave utført av hensyn til allmenn interesse. For å utøve retten til å innvende, kan den registrerte kontakte enhver ansatt i Stamcelleklinikken AS. I tillegg er den registrerte gratis i sammenheng med bruken av informasjonssamfunnstjenester, og til tross for direktiv 2002/58 / EF, til å bruke sin rett til å innvende på automatiserte måter ved bruk av tekniske spesifikasjoner.

h) Automatisert individuell beslutningstaking, inkludert profilering
Hver registrert skal ha rett gitt av den europeiske lovgiveren til ikke å bli gjenstand for et vedtak basert utelukkende på automatisert behandling, inkludert profilering, som gir rettsvirkninger angående ham eller henne, eller tilsvarende betydelig påvirker ham eller henne, så lenge avgjørelsen (1) ikke er nødvendig for å inngå eller utføre en kontrakt mellom den registrerte og en databehandler, eller (2) ikke er autorisert av unions- eller medlemslandlovgivning som kontrolløren er underlagt og som også fastsetter passende tiltak for å ivareta den registreredes rettigheter og friheter og legitime interesser, eller (3) ikke er basert på den registrerte uttrykkelige samtykke. Hvis avgjørelsen (1) er nødvendig for å inngå eller utføre en kontrakt mellom den registrerte og en databehandler, eller (2) den er basert på den registrerte uttrykkelige samtykke, skal Stamcelleklinikken AS iverksette passende tiltak for å ivareta den registreredes rettigheter og friheter og legitime interesser, i det minste retten til å oppnå menneskelig inngripen fra kontrolløren, for å uttrykke sitt synspunkt og bestride beslutningen. Hvis den registrerte ønsker å utøve rettighetene angående automatisert individuell beslutningstaking, kan han eller hun når som helst kontakte en ansatt i Stamcelleklinikken AS.

i) Rett til å trekke tilbake samtykke til databeskyttelse.
Hver enkelt registrert skal ha rett gitt av den europeiske lovgiveren til å trekke tilbake sitt eller hennes samtykke til behandling av hans eller hennes personopplysninger når som helst. Hvis den registrerte ønsker å utøve retten til å trekke tilbake samtykket, kan vedkommende når som helst kontakte enhver ansatt i Stamcelleklinikken AS.

11. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og bruk av Facebook

På dette nettstedet har kontrolleren integrerte komponenter i bedriften Facebook. Facebook er et sosialt nettverk.

Et sosialt nettverk er et sted for sosiale møter på Internett, et online fellesskap, som vanligvis lar brukerne kommunisere med hverandre og samhandle i et virtuelt rom. Et sosialt nettverk kan fungere som en plattform for utveksling av meninger og erfaringer, eller gjøre det mulig for Internett-samfunnet å gi personlig eller forretningsrelatert informasjon. Facebook lar brukere av sosiale nettverk inkludere oppretting av private profiler, laste opp bilder og nettverk gjennom venneforespørsler.

Driftsselskapet til Facebook er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Hvis en person bor utenfor USA eller Canada, er kontrolleren Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Med hver oppringning til en av de individuelle sidene på dette nettstedet, som drives av kontrolleren og hvor en Facebook-komponent (Facebook-plugin-moduler) ble integrert, er nettleseren på informasjonssystemet til den registrerte automatisk bedt om å laste ned visning av den tilsvarende Facebook-komponenten fra Facebook gjennom Facebook-komponenten. Du får tilgang til en oversikt over alle Facebook-programtilleggene under https://developers.facebook.com/docs/plugins/. I løpet av denne tekniske prosedyren blir Facebook gjort oppmerksom på hvilken spesifikk underside til nettstedet vårt ble besøkt av den registrerte.

Hvis den registrerte er logget inn på samme tid på Facebook, oppdager Facebook ved hver oppringning til vår webside av den registrerte - og for hele varigheten av oppholdet på vår internettside - hvilket spesifikt underside på Internett vårt siden ble besøkt av den registrerte. Denne informasjonen blir samlet inn via Facebook-komponenten og tilknyttet den respektive Facebook-kontoen til den registrerte. Hvis den registrerte klikker på en av Facebook-knappene som er integrert på nettstedet vårt, f.eks. "Liker" -knappen, eller hvis den registrerte sender inn en kommentar, samsvarer Facebook denne informasjonen med den personlige Facebook-brukerkontoen til den registrerte og lagrer personopplysningene.

Facebook mottar alltid via Facebook-komponenten informasjon om et besøk på vår webside av den registrerte, hver gang den registrerte er logget inn på samme tid på Facebook i løpet av oppfordringen til nettstedet vårt. Dette skjer uavhengig av om den registrerte klikker på Facebook-komponenten eller ikke. Hvis en slik overføring av informasjon til Facebook ikke er ønskelig for den registrerte, kan han eller hun forhindre dette ved å logge av fra Facebook-kontoen sin før en samtale til nettstedet vårt blir gjort.

Retningslinjen for databeskyttelse publisert av Facebook, som er tilgjengelig på https://facebook.com/about/privacy/, gir informasjon om innsamling, behandling og bruk av personopplysninger av Facebook. I tillegg blir det forklart der hvilke innstillingsalternativer Facebook tilbyr for å beskytte den registrerte personvern. I tillegg gjøres forskjellige konfigurasjonsalternativer tilgjengelige for å tillate eliminering av dataoverføring til Facebook. Disse applikasjonene kan brukes av den registrerte for å eliminere en dataoverføring til Facebook.

12. Databeskyttelsesbestemmelser om applikasjon og bruk av Google Analytics (med anonymiseringsfunksjon)

På dette nettstedet har kontrolleren integrert komponenten i Google Analytics (med anonymiseringsfunksjonen). Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er innsamling, innsamling og analyse av data om besøkende til nettsteder. En webanalysetjeneste samler blant annet inn data om nettstedet en person har kommet fra (den såkalte henviseren), hvilke undersider som ble besøkt, eller hvor ofte og i hvilken varighet en underside ble sett på. Webanalyse brukes hovedsakelig for optimalisering av et nettsted og for å utføre en kostnads-nytteanalyse av internettreklame.

Operatøren av Google Analytics-komponenten er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irland.

For nettanalyser gjennom Google Analytics bruker kontrolleren applikasjonen "_gat. _AnonymizeIp". Ved hjelp av denne applikasjonen forkortes IP-adressen til internettforbindelsen til den registrerte av Google og anonymiseres når de får tilgang til våre nettsteder fra en medlemsstat i Den europeiske union eller en annen kontraherende stat til avtalen om det europeiske økonomiske området.

Formålet med Google Analytics-komponenten er å analysere trafikken på nettstedet vårt. Google bruker innsamlet data og informasjon, blant annet for å evaluere bruken av nettstedet vårt og for å levere online rapporter, som viser aktivitetene på våre nettsteder, og for å tilby andre tjenester angående bruken av nettstedet vårt for oss.

Google Analytics plasserer en informasjonskapsel på informasjonssystemet til den registrerte. Definisjonen av informasjonskapsler er forklart over. Med innstillingen av informasjonskapselen er Google aktivert for å analysere bruken av nettstedet vårt. Med hver oppringning til en av de individuelle sidene på dette nettstedet, som drives av kontrolleren og som en Google Analytics-komponent er integrert i, vil nettleseren på informasjonssystemets system til den registrerte automatisk sende inn data gjennom Google Analytics-komponent med det formål å annonsere på nettet og avvikle provisjoner til Google. I løpet av denne tekniske prosedyren får bedriften Google kunnskap om personlig informasjon, for eksempel IP-adressen til den registrerte, som tjener Google, blant annet for å forstå opprinnelsen til besøkende og klikk, og deretter opprette kommisjonsoppgjør.

Informasjonskapselen brukes til å lagre personlig informasjon, for eksempel tilgangstid, stedet der tilgangen ble gjort, og hvor ofte den registrerte besøker nettstedets besøk av nettstedet vårt. Ved hvert besøk på nettstedet vårt vil slike personopplysninger, inkludert IP-adressen til Internett-tilgangen som blir brukt av den registrerte, bli overført til Google i USA. Disse personopplysningene lagres av Google i USA. Google kan overføre disse personopplysningene som er samlet inn gjennom den tekniske prosedyren, til tredjepart.

Den registrerte kan, som angitt ovenfor, forhindre innstilling av informasjonskapsler via vår hjemmeside når som helst ved hjelp av en tilsvarende justering av nettleseren som brukes og dermed nekte innstillingen av informasjonskapsler permanent. En slik justering av nettleseren som ble brukt ville også forhindre at Google Analytics setter en cookie på informasjonssystemets system til den registrerte. I tillegg kan informasjonskapsler som allerede er i bruk av Google Analytics, slettes når som helst via en nettleser eller andre programmer.

I tillegg har den registrerte muligheten til å gjøre innvendinger mot en samling av data som er generert av Google Analytics, som er relatert til bruken av dette nettstedet, samt behandlingen av disse dataene fra Google og sjansen til å forhindre enhver slik . For dette formålet må den registrerte laste ned et nettlesertillegg under lenken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout og installere det. Dette nettlesertillegget forteller Google Analytics gjennom en JavaScript, at data og informasjon om besøk på Internett-sider ikke kan overføres til Google Analytics. Installasjonen av nettlesertilleggene anses som en innvending av Google. Hvis informasjonssystemet til den registrerte senere blir slettet, formatert eller nylig installert, må den registrerte installere nettlesertilleggene for å deaktivere Google Analytics. Hvis nettlesertillegget ble avinstallert av den registrerte eller noen annen person som kan henføres til deres kompetansesfære, eller er deaktivert, er det mulig å utføre reinstallering eller reaktivering av nettlesertilleggene.

Mer informasjon og gjeldende databeskyttelsesbestemmelser fra Google kan hentes under https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/ og under http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics blir ytterligere forklart under følgende lenke https://www.google.com/analytics/.

13. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og bruk av Google Remarketing

På dette nettstedet har kontrolleren integrert Google Remarketing-tjenester. Google Remarketing er en funksjon i Google AdWords, som lar et foretak vise reklame for Internett-brukere som tidligere har bodd på bedriftens internettside. Integrasjonen av Google Remarketing lar derfor en bedrift lage brukerbasert reklame og viser dermed relevante annonser for interesserte Internett-brukere.

Driftsselskapet til Google Remarketing-tjenester er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Formålet med Google Remarketing er innsetting av interesse-relevant reklame. Med Google Remarketing kan vi vise annonser i Google-nettverket eller på andre nettsteder, som er basert på individuelle behov og tilpasset interessene til Internett-brukere.

Google Remarketing setter en cookie på informasjonssystemet til den registrerte. Definisjonen av informasjonskapsler er forklart over. Med innstillingen av cookien muliggjør Google en gjenkjennelse av besøkende på nettstedet vårt hvis han kaller påfølgende websider, som også er medlem av Googles annonsenettverk. Ved hver oppringning til et nettsted der tjenesten er integrert av Google Remarketing, identifiserer den registrerte nettleseren automatisk med Google. I løpet av denne tekniske prosedyren mottar Google personlig informasjon, for eksempel IP-adressen eller surfeatferden til brukeren, som Google blant annet bruker for innsetting av interesse relevant reklame.

Informasjonskapselen brukes til å lagre personlig informasjon, f.eks. Internett-sidene besøkt av den registrerte. Hver gang vi besøker Internett-sidene våre, blir personopplysninger, inkludert IP-adressen til Internett-tilgangen som blir brukt av den registrerte, overført til Google i USA. Disse personopplysningene lagres av Google i USA. Google kan overføre disse personopplysningene som er samlet inn gjennom den tekniske prosedyren, til tredjepart.

Den registrerte kan, som angitt ovenfor, forhindre innstilling av informasjonskapsler via vår hjemmeside når som helst ved hjelp av en tilsvarende justering av nettleseren som brukes og dermed nekte innstillingen av informasjonskapsler permanent. En slik justering av nettleseren som ble brukt, ville også hindre Google i å sette en cookie på informasjonssystemets system til den registrerte. I tillegg kan informasjonskapsler som allerede er i bruk av Google, slettes når som helst via en nettleser eller andre programmer.

I tillegg har den registrerte muligheten til å gjøre innvendinger mot interessebasert annonsering fra Google. For dette formålet må den registrerte kalle opp lenken til www.google.de/settings/ads og gjøre de ønskede innstillingene i hver nettleser som den registrerte bruker.

Mer informasjon og de faktiske databeskyttelsesbestemmelsene til Google kan hentes under https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/.

14. Datavernbestemmelser om anvendelse og bruk av Google-AdWords

På dette nettstedet har kontrolleren integrert Google AdWords. Google AdWords er en tjeneste for Internett-annonsering som lar annonsøren plassere annonser i Googles søkemotorresultater og Googles annonseringsnettverk. Google AdWords lar en annonsør forhåndsdefinere spesifikke nøkkelord ved hjelp av hvilken en annonse i Googles søkeresultater først vises, når brukeren bruker søkemotoren til å hente et søkeordrelevant søkeresultat. I Google Advertising Network distribueres annonsene på relevante websider ved hjelp av en automatisk algoritme under hensyntagen til de tidligere definerte nøkkelordene.

Driftsselskapet til Google AdWords er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Formålet med Google AdWords er markedsføring av nettstedet vårt ved å inkludere relevant annonsering på nettstedene til tredjeparter og i søkemotorresultatene fra søkemotoren Google og innføring av tredjepartsreklame på nettstedet vårt.

Hvis en registrert når nettstedet vårt via en Google-annonse, legges det inn en konverteringscookie på informasjonssystemet til den registrerte gjennom Google. Definisjonen av informasjonskapsler er forklart over. En konverteringscookie mister gyldigheten etter 30 dager og brukes ikke til å identifisere den registrerte. Hvis informasjonskapselen ikke er utløpt, brukes konverteringscookien til å sjekke om visse undersider, f.eks. Handlekurven fra et nettbutikksystem, ble kalt opp på vår hjemmeside. Gjennom konverterings informasjonskapsel kan både Google og kontrolleren forstå om en person som nådde en AdWords-annonse på nettstedet vårt genererte salg, det vil si, utførte eller kansellerte et salg av varer.

Dataene og informasjonen som er samlet inn ved bruk av konverteringscookien brukes av Google til å lage besøkstatistikk for nettstedet vårt. Denne besøkstatistikken brukes for å bestemme det totale antallet brukere som har blitt servert gjennom AdWords-annonser for å finne ut om suksessen eller mislykka av hver AdWords-annonse og for å optimalisere AdWords-annonsene i fremtiden. Verken selskapet eller andre Google AdWords-annonsører mottar informasjon fra Google som kan identifisere den registrerte.

Konverteringscookien lagrer personlig informasjon, f.eks. Internett-sidene besøkt av den registrerte. Hver gang vi besøker Internett-sidene våre, blir personopplysninger, inkludert IP-adressen til Internett-tilgangen som blir brukt av den registrerte, overført til Google i USA. Disse personopplysningene lagres av Google i USA. Google kan overføre disse personopplysningene som er samlet inn gjennom den tekniske prosedyren, til tredjepart.

Den registrerte kan når som helst forhindre innstilling av informasjonskapsler på vår hjemmeside, som angitt ovenfor, ved hjelp av en tilsvarende innstilling av nettleseren som er brukt og dermed nekte innstillingen av informasjonskapsler permanent. En slik innstilling av nettleseren som brukes, ville også forhindre Google i å plassere en konverteringscookie på informasjonssystemet til den registrerte. I tillegg kan en cookie satt av Google AdWords når som helst slettes via nettleseren eller andre programmer.

Den registrerte har en mulighet til å innvende seg mot den interessebaserte reklamen fra Google. Derfor må den registrerte få tilgang fra hver av nettleserne som bruker lenken www.google.de/settings/ads og angi ønskede innstillinger.

Ytterligere informasjon og gjeldende databeskyttelsesbestemmelser fra Google kan hentes under https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/.

15. Databeskyttelsesbestemmelser om applikasjon og bruk av Instagram

På denne nettsiden har kontrolleren integrerte komponenter av tjenesten Instagram. Instagram er en tjeneste som kan være kvalifisert som en audiovisuell plattform, som lar brukere dele bilder og videoer, i tillegg til å spre slike data i andre sosiale nettverk.

Operasjonsselskapet for tjenestene som tilbys av Instagram er Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland.

Med hver oppringning til en av de individuelle sidene på dette nettstedet, som drives av kontrolleren og som en Instagram-komponent (Insta-knapp) ble integrert på, blir nettleseren på informasjonssystemet til den registrerte automatisk bedt om til nedlasting av en skjerm av den tilsvarende Instagram-komponenten på Instagram. I løpet av denne tekniske prosedyren blir Instagram klar over hvilken spesifikk underside på nettstedet vårt som ble besøkt av den registrerte.

Hvis den registrerte er logget inn på samme tid på Instagram, oppdager Instagram ved hver oppringning til nettstedet vårt av den registrerte - og for hele varigheten av oppholdet på nettstedet vårt - hvilken spesifikk underside på Internett vårt siden ble besøkt av den registrerte. Denne informasjonen blir samlet inn via Instagram-komponenten og er tilknyttet den respektive Instagram-kontoen til den registrerte. Hvis den registrerte klikker på en av Instagram-knappene som er integrert på nettstedet vårt, samsvarer Instagram denne informasjonen med den personlige Instagram-brukerkontoen til den registrerte og lagrer personopplysningene.

Instagram mottar informasjon via Instagram-komponenten om at den registrerte har besøkt nettstedet vårt, forutsatt at den registrerte er logget inn på Instagram på tidspunktet for samtalen til nettstedet vårt. Dette skjer uavhengig av om personen klikker på Instagram-knappen eller ikke. Hvis en slik overføring av informasjon til Instagram ikke er ønskelig for den registrerte, kan han eller hun forhindre dette ved å logge av fra Instagram-kontoen sin før en oppringning til nettstedet vårt blir gjort.

Ytterligere informasjon og gjeldende databeskyttelsesbestemmelser på Instagram kan bli hentet under https://help.instagram.com/155833707900388 og https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

16. Rettslig grunnlag for behandlingen

Art. 6 (1) tent. en GDPR fungerer som det juridiske grunnlaget for prosessering av operasjoner som vi innhenter samtykke til et bestemt behandlingsformål. Hvis behandlingen av personopplysninger er nødvendig for utførelsen av en kontrakt som den registrerte er part av, som tilfellet er, for eksempel når behandlingsoperasjoner er nødvendige for levering av varer eller for å tilby noen annen tjeneste, er behandlingen basert på artikkel 6 nr. 1 lit. b GDPR. Det samme gjelder slike prosesseringsoperasjoner som er nødvendige for å utføre forhåndsavtale, for eksempel ved henvendelser angående våre produkter eller tjenester. Er vårt selskap underlagt en juridisk forpliktelse som behandling av personopplysninger krever, for eksempel for oppfyllelse av skattemessige forpliktelser, er behandlingen basert på Art. 6 (1) tent. c GDPR. I sjeldne tilfeller kan behandlingen av personopplysninger være nødvendig for å beskytte den registrerte eller en annen fysisk person. Dette vil for eksempel være tilfelle hvis en besøkende ble skadet i selskapet vårt og hans navn, alder, helseforsikringsdata eller annen viktig informasjon måtte videreføres til lege, sykehus eller annen tredjepart. Da ville behandlingen være basert på Art. 6 (1) tent. d GDPR. Endelig kunne behandlingsoperasjoner være basert på artikkel 6 nr. 1). f GDPR. Dette rettslige grunnlaget brukes til behandling av operasjoner som ikke er dekket av noen av de ovennevnte juridiske grunnlag, hvis behandling er nødvendig for formålene med de legitime interessene som selskapet vårt eller en tredjepart forfølger, bortsett fra der slike interesser blir tilsidesatt av interessene. eller grunnleggende rettigheter og friheter for den registrerte som krever beskyttelse av personopplysninger. Slike behandlingsoperasjoner er spesielt tillatt fordi de er spesielt nevnt av den europeiske lovgiveren. Han mente at det kunne legges til grunn en legitim interesse hvis den registrerte er en klient til kontrolløren (betragtning 47 setning 2 GDPR).

17. De legitime interesser som kontrolløren eller tredjeparten forfølger

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav. f GDPR vår legitime interesse er å drive virksomhet til fordel for alle våre ansatte og aksjonærer.

18. Periode som personopplysningene blir lagret for

Kriteriene som er brukt for å bestemme perioden for lagring av personopplysninger er den respektive lovbestemte lagringsperioden. Etter utløpet av den perioden slettes de korresponderende data rutinemessig, så lenge det ikke lenger er nødvendig for oppfyllelse av kontrakten eller inngåelse av en kontrakt.

19. Levering av personopplysninger som lovfestet eller kontraktsmessig krav; Krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt; Den registrerte plikt til å oppgi personopplysningene; mulige konsekvenser av manglende opplysninger

Vi presiserer at fremskaffelse av personopplysninger delvis er lovpålagt (f.eks. Skatteregler) eller også kan være et resultat av kontraktsbestemmelser (f.eks. Informasjon om avtalepartneren). Noen ganger kan det være nødvendig å inngå en kontrakt om at den registrerte gir oss personopplysninger, som deretter må behandles av oss. Den registrerte er for eksempel forpliktet til å gi oss personopplysninger når selskapet signerer en kontrakt med ham eller henne. Manglende fremskaffelse av personopplysningene ville ha konsekvensen at kontrakten med den registrerte ikke kunne inngås. Før den personlige leveres personopplysninger, må den registrerte kontakte enhver ansatt. Den ansatte avklarer for den registrerte om fremskaffelsen av personopplysningene er påkrevd i henhold til lov eller kontrakt eller er nødvendig for inngåelse av kontrakten, om det er en plikt til å oppgi personopplysningene og konsekvensene av manglende levering av det personlige data.

20. Eksistens av automatisert beslutningstaking

Som et ansvarlig selskap bruker vi ikke automatisk beslutning eller profilering.

Denne personvernerklæringen (Privacy Policy) har blitt generert av Privacy Policy Generator of the External Data Protection Officers utviklet i samarbeid med Media Law Lawyers fra WBS-LAW.

Ortopedisk behandling

Registrer deg og bestill time her.

Online timebestilling

Kosmetikk Behandling

Registrer deg og bestill time her.

Online timebestilling

Kontakt oss

Ortopedisk behandling

RING 22 00 80 30

Kosmetikk behandling

RING 22 00 80 25

Telefontid: mandag-fredag mellom kl. 10-15


Stamcelleklinikken

Majorstuhuset

Kirkeveien 64A

0364 Oslo

Du finner oss ved ​T-banestasjonen på Majorstuen.


Har du spørsmål om våre tjenester eller ønsker at vi kontakter deg, ​kan du bruke kontaktskjemaet.​ Vi vil vanligvis svare deg innen 24 timer.